Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 170 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 135 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  CELE STATUTOWE

Cele Statutowe Fundacji Panaceum

 

  •  Cele statutowe określone w KRS (Postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XXIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  z dnia 30.04.2007 roku) 

Postanowienie o wpisie do krs.pdf  

 

  • Cele statutowe określone w Statucie Fundacji Panaceum z dnia 14.12.2004r. z póź. zm.):
 

S T A T U T     F U N D A C J I

P A N A C E U M

 (wyciąg)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

1.       Fundacja pod nazwą „Fundacja Panaceum”, zwana  dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Ostrowickiego, Dorotę Jędra zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym przez Notariusza Hannę Banucha w  Kancelarii Notarialnej w Płocku przy ul. Kwiatka 8 za numerem repertorium A – 14788/2004 z dnia 14.12.2004 roku, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz. U. Z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

2.       Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

1.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Płock.

 

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 6

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Polityki Społecznej.

  

§ 7

1.     Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

2.     Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 9

Celem Fundacji jest:

1)     wspieranie osób i rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osób niepełnosprawnych, ubogich, starszych, należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie,

2)     zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji  osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i  wyrównywanie szans tych  osób i rodzin,

3)     tworzenie infrastruktury społecznej wspierającej trwałe metody zwalczania problemów socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i stałą poprawę jakości życia oraz demokratyczne formy aktywności obywatelskiej,

4)     inicjowanie i wspieranie rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej oraz zgodnych z celami statutowymi Fundacji, a w szczególności organizowanie i prowadzenie różnego typu ośrodków wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

5)     tworzenie podstaw materialnych i warunków organizacyjnych dla  prowadzenia i wspierania rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, opieki, edukacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

6)     organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i rozwijającej, kulturę, turystykę, sport i rekreację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

7)     działanie w interesie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie przestrzegania praw człowieka.

 

§ 10

1.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)     gromadzenie środków finansowych i rzeczowych oraz gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na cele statutowe Fundacji,

2)     organizowanie działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji społecznych na rzecz realizacji celów Fundacji,

3)     aktywizowanie lokalnej społeczności oraz promowanie tolerancji i bezinteresownej pomocy na rzecz osób, o których mowa w § 9,

4)     pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych, pomoc w opiece, leczeniu i rehabilitacji, zaopatrzeniu w leki, sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy, ortopedyczny, środki pomocnicze i inny sprzęt służący poprawie jakości życia oraz pomoc w rozwiązywaniu innych problemów socjalnych, zdrowotnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

5)     udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego oraz pośrednictwo  w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i rzeczowego,

6)     inicjowanie i wspieranie (rzeczowe lub finansowe) oraz organizowanie i prowadzenie:

a)     imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym,

b)    wystaw artystycznych, wernisaży, galerii sztuki, aukcji, przeglądów twórczości oraz innych działań służących popularyzacji osiągnięć osób wspomaganych przez Fundację,

c)     programów terapeutycznych, rehabilitacyjnych (obozów i turnusów rehabilitacyjnych), przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki uzależnień oraz innych programów służących reintegracji społecznej,

d)    programów w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,

e)     wczasów, kolonii, zimowisk, zielonych szkół oraz innego wypoczynku,

f)      poradnictwa prawnego, psychologicznego, zdrowotnego, socjalnego, itp.

7)     wspomaganie inicjatyw tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej i socjalnej oraz organizowanie i prowadzenie różnego typu ośrodków, grup samopomocowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy,  mieszkań chronionych i innych ośrodków wsparcia służących realizacji celów Fundacji,

8)     wspieranie działalności instytucji i różnego typu ośrodków wsparcia realizujących cele Fundacji oraz ich podopiecznych,

9)     prowadzenie rehabilitacji zawodowej, organizowanie i wspieranie zatrudniania osób wykluczonych społecznie, jak również tworzenie zatrudnienia chronionego oraz wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,

10) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw człowieka (prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, seminariów) oraz poradnictwo w tym zakresie,

11) finansowanie i organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i kursów dla osób skupionych wokół idei Fundacji dla podnoszenia kwalifikacji i doskonalszego realizowania celów statutowych,

12) współpracę z instytucjami administracji rządowej, zakładami opieki zdrowotnej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.

 

§ 11

 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

   

§ 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1)     udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2)     przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4)     zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 (....)
Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902