Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 171 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 136 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 2010

Projekt pn. „Wypożyczalnia    sprzętu   rehabilitacyjnego,    ortopedycznego    i terapeutycznego"- działania socjalno - pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin i wyrównywanie szans ich funkcjonowania w społeczeństwie”.

 

Projekt pn. „Wypożyczalnia    sprzętu   rehabilitacyjnego,    ortopedycznego    i terapeutycznego"został dofinansowany przez Urząd Miasta Płocka na kwotę 15.820 zł. w ramach zadania „Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans  w ramach pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz konserwację sprzętu będącego w zasobach wypożyczalni. Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta Płocka.

Naczelnym celem realizacji zadania było  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów o zmniejszonej sprawności psychofizycznej i społecznej i ich rodzin, jak również umożliwienie tym osobom i rodzinom szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej, zawodowej oraz korzystania z rehabilitacji i terapii. Cel ten był realizowany poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego osobom go potrzebującym i mającym stosowne wskazania lekarskie. Osoby te mogły wypożyczyć sprzęt w zależności od rodzajów schorzeń, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zaleceń do rehabilitacji i terapii. Działalność Wypożyczalni kierowana była przede wszystkim do osób, których sprawność psychofizyczna wymagała stosowania specjalistycznego sprzętu z powodu prowadzonej rehabilitacji i terapii czy trudności w samodzielnym poruszaniu się. Osoby te mogły skorzystać z różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji i terapii. Z otrzymanych środków finansowych z UMP Fundacja zakupiła łóżka rehabilitacyjne elektrycznie sterowane, wózki rehabilitacyjne, kule ortopedyczne i materace zmiennociśnieniowe, które następnie, nieodpłatnie, wypożyczała mieszkańcom miasta Płocka. Wśród osób korzystających z oferty wypożyczalni dominującą grupę stanowiły osoby, które posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności i dysponowały  zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu, jak również osoby oczekujące na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, tj. takie, które utraciły sprawność organizmu, były w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb w zakresie korzystania ze sprzętu, ale dysponowały zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu. Dla beneficjentów projektu, na skutek różnych uwarunkowań zdrowotnych czy społecznych, konkretny sprzęt był potrzebny od zaraz. Osoby te z dnia na dzień musiały zmierzyć się z problemem niepełnosprawności i wszelkimi skutkami wynikającymi z tego stanu, w tym brakiem odpowiedniego sprzętu ograniczającego tę niepełnosprawność. Beneficjentom udzielano również pomocy w doborze sprzętu, tzn. osobom, które przed zakupem własnego sprzętu chciały sprawdzić, czy dany rodzaj sprzętu jest przydatny w konkretnym, indywidualnym przypadku. W takich sytuacjach udzielano informacji na temat rozwiązań technicznych, warunków, zasad użytkowania danego typu sprzętu, jak również udzielano pomocy, a w szczególności w wypełnieniu wniosków i uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie. Osoby korzystające z usług wypożyczalni to również takie osoby, którym odmówiono dofinansowania do nowego sprzętu lub zmuszone były do długotrwałego oczekiwania na sprzęt w instytucjach które ustawowo udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie zapatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, np. narodowym funduszu zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej czy centrach pomocy rodzinie. W takich sytuacjach w wypożyczalni osoby te uzyskiwały sprzęt bez konieczności oczekiwania w kolejce.

Realizacja zadania pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego  - działania socjalno - pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin i wyrównywanie szans ich funkcjonowania w społeczeństwie” zakładała osiągnięcie wielu rezultatów i korzyści. Dzięki realizacji projektu i możliwości bezpłatnego wypożyczania sprzętu:

zaktywizowaliśmy i zintegrowaliśmy mieszkańców Płocka, zwiększyliśmy ich aktywność fizyczną, społeczną i zawodową (m.in. powrót do środowiska, rodziny, codziennych zajęć, pracy zawodowej). Beneficjenci dzięki skorzystaniu ze sprzętu z wypożyczalni stali się bardziej aktywni i samowystarczalni w swoim środowisku, co pozwoliło też nawiązać zerwane kontakty międzyludzkie, włączyć się do życia społecznego w miarę swych zdolności i możliwości, integrować się ze społecznością,

umożliwiliśmy poprawę stanu zdrowia mieszkańców Płocka, a w szczególności osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i innych osób wymagających zaopatrzenia w sprzęt (m.in. zwiększenie ich wydolności ruchowej,  podniesienie możliwości lokomocji i samoobsługi, poprawienie pracy układu nerwowego, krwionośnego, itp.), jak również umożliwiliśmy poprawę jakości życia tych osób i rodzin (m.in. zmniejszenie obciążeń dla rodziny pacjenta lub opiekunów, ograniczenie konieczności świadczeń wobec osoby starszej, niepełnosprawnej),

stworzyliśmy możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu osobom niezamożnym, o niskich dochodach  i ich rodzinom, co przyczyniło się do poprawy ich sytuacji materialnej i socjalnej,

umożliwiliśmy szybszą interwencję i bardziej skuteczną pomoc osobom, u których uwarunkowania zdrowotne wymuszały natychmiastowe zaopatrzenie ich w adekwatny do stanu zdrowia sprzęt dzięki wdrożeniu uproszczonego systemu wypożyczania sprzętu,

zwiększyliśmy dostępność mieszkańców Miasta Płocka do różnego rodzaju sprzętu, zwiększyliśmy dostępność do nowoczesnego sprzętu i nowatorskich form terapii i rehabilitacji,  

zapewniliśmy lepszą znajomość uwarunkowań technicznych dotyczących zastosowania danego rodzaju sprzętu wśród osób, które zamierzały go nabyć, oraz większe możliwości dostosowania sprzętu do indywidualnych potrzeb danej osoby dzięki możliwości sprawdzenia i testowania sprzętu,

rozpropagowaliśmy i dostarczyliśmy szerszych informacji o możliwościach nabywania nowego sprzętu, spełnianiu wymogów formalnych, a w szczególności w wypełnieniu wniosków i uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie,

zapewniliśmy bardziej oszczędne, celowe gospodarowanie środkami publicznymi w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, funduszami, przeznaczonymi na dofinansowanie do sprzętu, m.in. poprzez  racjonalizację kosztów ponoszonych przez różne instytucje przyznające dofinansowanie do sprzętu, stosowanie rotacyjnego systemu korzystania ze sprzętu, jak również przyjmowanie sprzętu, który nie jest wykorzystywany w domach prywatnych czy placówkach opiekuńczych.

Sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i terapeutyczny, taki jak: łóżka rehabilitacyjne, materace p/odleży nowe, wózki rehabilitacyjne, chodziki, parapodia, aparaty ortopedyczne i inne, będący w zasobach wypożyczalni jest konieczny nie tylko do prowadzenia rehabilitacji i terapii, ale wręcz dla utrzymania poziomu życia dla wielu osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych i poszkodowanych w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

 

 

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902