Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 114 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 79 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  O FUNDACJI PANACEUM

 O Fundacji Panceum 

Fundacja Panaceum w Płocku  jest organizacją pozarządową, która powstała w 2005 roku, aby wspierać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osoby niepełnosprawne, ubogie i starsze, należące do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie. Do głównych celów Fundacji należy aktywizowanie środowisk dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie społecznej izolacji i zapobieganie procesom marginalizacji społecznej, jak również inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej. Działania Fundacji w tym obszarze zmierzają do zbudowania infrastruktury społecznej niezbędnej do zwalczania problemów socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych oraz tworzenia warunków materialnych i organizacyjnych dla prowadzenia rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, opieki, edukacji, kultury, rekreacji. Celem Fundacji jest również wspieranie finansowe i rzeczowe placówek opiekuńczych, terapeutycznych, a w szczególności Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Płocku.

 Zakres podejmowanych przez Fundację działań obejmuje m.in.:

1.    prowadzenie dożywiania

Celem dożywiania jest pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno – bytowych podopiecznych Fundacji. Dożywianie prowadzone jest głównie poprzez wsparcie rzeczowe w postaci rozdawnictwa artykułów spożywczych (m.in. mąki, cukru, mleka, kaszy, serów, dżemów). Do realizacji tego zadania przyczynia się współpraca z Bankiem Żywności w Płocku, dzięki której w ramach programów Unii Europejskiej udaje się pozyskiwać i przekazywać środki żywnościowe aż dla 120 osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Płocka i okolic. więcej na ten temat w zakładce „Dożywianie”

2.    dofinansowanie lub zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i terapeutycznego, itp.

Poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i terapeutycznego Fundacja pomaga w leczeniu i rehabilitacji oraz w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, terapeutycznych  swoich podopiecznych zamieszkujących zarówno w środowisku otwartym jak i w placówkach opiekuńczych. Fundacja dofinansowuje lub zakupuje m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, aparaty słuchowe, okulary korekcyjne, ciśnieniomierze oraz sprzęt terapeutyczny, np. pomoce dydaktyczne, tablice edukacyjne, piktogramy, które następnie przekazuje osobom zgłaszającym się po wsparcie. Udzielona w ten sposób pomoc dla osób i placówek opiekuńczych jest niezbędna, ze względu na brak możliwości pozyskania tego sprzętu z innych źródeł.

3.    prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ortopedycznego, terapeutycznego i medycznego

Prowadzenie przez Fundację bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności i umożliwienie szybkiego powrotu osobom niepełnosprawnym do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej. Dzięki wypożyczalni wiele osób, które mają trudności z uzyskaniem sprzętu ma możliwość jego nieodpłatnego wypożyczenia. W przypadku większości tych osób  sprzęt ten jest niezbędny dla poprawy ich zdrowia, skutecznej rehabilitacji jak również do codziennego funkcjonowania. Różnego typu sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i terapeutyczny jest wypożyczany w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie samodzielności i funkcjonalności oraz zaleceń lekarskich do rehabilitacji i terapii. Z nieodpłatnej wypożyczalni mogą korzystać zarówno mieszkańcy miasta Płocka, jak również osoby spoza miasta, zamieszkujący zarówno w domach rodzinnych, jak i domach pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych. Dużą zaletą inicjatywy utworzenia przez Fundację Panaceum wypożyczalni sprzętu jest szybka i skuteczna pomoc osobom niepełnosprawnym. Osoby mające określone problemy zdrowotne czy problemy z poruszaniem się mogą w Fundacji otrzymać sprzęt bezzwłocznie, przy czym droga formalna uzyskania tego sprzętu w innych instytucjach często jest bardzo długa. Wielu osobom korzystającym z wypożyczani różnego typu instytucje odmówiły dofinansowania do potrzebnego im sprzętu, z uwagi na procedury formalne lub ograniczenia finansowe. Tym czasem bez odpowiedniego sprzętu osoba niepełnosprawna nie ma możliwości jakiejkolwiek aktywności. W ramach działalności wypożyczalni dodatkowo oferowana jest pomoc w spełnieniu formalności związanych z nabywaniem nowego sprzętu, a w szczególności przy wypełnianiu wniosków NFZ, przy uzyskaniu dofinansowania z PCPR, MOPS oraz pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, itp., jak również możliwość sprawdzenia konkretnego sprzętu przed zakupem. więcej na ten temat w zakładce „wypożyczalnia sprzętu”

4.    wdrażanie projektów o charakterze rehabilitacyjnym, terapeutycznym, integracyjnym i kulturalnym

Celem wdrażania projektów jest podniesienie jakości życia i aktywizowanie beneficjentów, jak również zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i szeroko pojęta integracja społeczna.  Podczas realizacji projektów Fundacja współpracuje z różnymi organizacjami i placówkami, jak również angażuje społeczność lokalną. Od 2006 roku do chwili obecnej Fundacja Panaceum corocznie bierze udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań wspieranych przez instytucje państwowe i samorządowe. Zrealizowano następujące projekty:

·        „Integracja na ludowo -  spotkania warsztatowo – plenerowe z rękodzieła i rzemiosła ludowego” (rok 2006) – projekt dla osób niepełnosprawnych obejmujący cykl spotkań kulturalnych i terapeutycznych, związanych z tradycjami Mazowsza, warsztaty rękodzieła ludowego oraz zwiedzanie instytucji promujących tradycje ludowe Mazowsza;

·       „Witaj Koniku– hipoterapeutyczny program terapeutyczno – uspołeczniający”- (rok 2007) - projekt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem i innymi schorzeniami układu nerwowego i ruchowego. Celem projektu było umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym w zajęciach z zakresu hipoterapii oraz wspomaganie ich leczenia i rehabilitacji poprzez rozwijanie innowacyjnych form terapeutycznych;

·       „Dzień Przyjaznych Serc” (rok 2008)- projekt dotyczący organizacji imprezy integracyjnej, w której wzięli udział m.in. podopieczni dps-ów, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych;

·       obóz sportowo – rekreacyjny w Mielnie – Unieściu (rok 2009), projekt wspierający aktywność sportową i rehabilitację uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku; 

·        „Dzień Przyjaznych Serc” (rok 2009)  - projekt dotyczący organizacji imprezy kulturalno – integracyjnej”, mającej na celu zaprezentowanie dorobku artystycznego uczestników zaproszonych placówek oraz dostarczenie im zabawy, rozrywki i rekreacji. więcej na ten temat w zakładce „Projekty”

5.    organizowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych i kulturalno - rozrywkowych.

Corocznie Fundacja współorganizuje szereg imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, podczas których prowadzone są działania na rzecz tolerancji i akceptacji społecznej osób wykluczonych społecznie, m.in. „Dzień Przyjaznych Serc”, Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Piknik integracyjny „Wspólnie możemy więcej”, Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, wystawy twórczości osób niepełnosprawnych. Celem tych imprez jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych i zwiększenie ich aktywności poprzez stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku twórczego i rozwoju zainteresowań artystycznych. W trakcie imprez podejmowane inicjatywy, których celem jest kreowanie i propagowanie pozytywnych i cennych społecznie postaw. Imprezy te są inspiracją do wyzwalania w społeczeństwie aktywnych postaw na rzecz tych, którzy nie zawsze potrafią poradzić sobie w nowej, coraz trudniejszej rzeczywistości oraz do przemyśleń na temat ogromnych potrzeb i możliwości niesienia pomocy i wsparcia najbardziej potrzebującym.

6.    pomoc podopiecznym instytucji pomocy społecznej

Fundacja Panaceum wspiera finansowo i rzeczowo instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich i starszych, należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, starając się zaspokajać potrzeby podopiecznych tych instytucji i pomagać w ich terapii i rehabilitacji jak również integracji ze społeczeństwem. Fundacja dofinansowuje m.in. zajęcia terapeutyczne np. hipoterapię, turnusy rehabilitacyjne i obozy sportowo–rekreacyjne, wycieczki. Szczególną pieczą Fundacja otacza mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”  w Płocku, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 1 w Płocku i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku. Pomoc udzielana podopiecznym tych placówek jest konieczna, ponieważ  zarówno ww. placówki, jak i ich podopieczni nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie korzystania z wielu niezbędnych form rehabilitacji, terapii rekreacji i integracji ze społeczeństwem. 

7.    inne formy działalności

Fundacja Panaceum współpracuje z wieloma urzędami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, udzielając pomocy i porad potrzebującym w zakresie ich spraw życiowych. Fundacja Panaceum współpracuje i współdziała z tymi podmiotami w różnych formach, kierując się zasadą wspólnego określania celów i zadań publicznych oraz wspólnego określania środków, sposobów oraz praktycznej realizacji tych zadań i podejmowanych przedsięwzięć. Fundacja wychodzi naprzeciw zadaniom realizowanym przez Miasto Płock dotyczącym zaspakajania potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców miasta, związanych ze zdobywaniem przez nich nowych umiejętności oraz podniesieniem ich jakości życia, wspierając działania integrujące osoby niepełnosprawne  z  mieszkańcami  miasta Płocka poprzez  podniesienie  świadomości  społecznej  w  zakresie  aktywności  społecznej tych osób.

 

Fundacja realizuje wyżej opisywane działania dzięki środkom finansowym pozyskiwanym w następujący sposób:

 

1.    darowizny finansowe i rzeczowe

Fundacja pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od sponsorów i darczyńców. Sponsorzy i darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe na konto Fundacji. Sponsorzy i darczyńcy mogą również przekazywać darowizny rzeczowe. W ten sposób został pozyskany sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i terapeutyczny do wypożyczalni tworząc pokaźne zasoby, tj. około 150 sztuk różnego typu sprzętu. Należy tu zaznaczyć, iż jeden z darczyńców przekazał na rzecz Fundacji sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości około 11.000 zł.  Znaczną część sprzętu przekazali nam, odpowiadając na apel Fundacji, mieszkańcy Płocka, którzy posiadali zbędny, nieużywany sprzęt w swoich domach.  W ten sposób do Fundacji trafiło również kilkadziesiąt sztuk sprzętu.

2.    prowadzenie zbiórek publicznych.

Celem prowadzenia przez Fundację zbiórek publicznych jest organizowanie działalności charytatywnej na rzecz realizacji celów statutowych, aktywizującej lokalną społeczność oraz promującej tolerancję i bezinteresowną pomoc. Zbiórki  publiczne są doskonałą formą na uwrażliwienie na pomoc drugiemu człowiekowi i powodują, iż społeczność lokalna angażuje się w rozwiązywanie problemów w niej istniejących. Fundacja od 3 lat prowadzi zbiórkę publiczną w postaci sprzedaży „cegiełek” wartościowych o nominałach 5 zł., 10 zł, 20 zł. Zbiórki prowadzone są na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Płocka, zezwalających na przeprowadzanie tego typu akcji.  Zebrane środki pieniężne, po rozliczeniu, przeznaczane są na organizację różnego typu form rehabilitacji i rekreacji, imprez okolicznościowych zajęć kulturalno–oświatowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Przeprowadzenie zbiórek publicznej na tak dużą skalę w bezpośredni sposób przyczynia się do propagowania i kreowania pozytywnych i cennych społecznie postaw. 

3.    prowadzenie zbiórek różnych artykułów, m.in. żywnościowych, papierniczych, terapeutycznych itp.

Udział  Fundacji w zbiórkach w bezpośredni sposób przyczynia się do propagowania i kreowania pozytywnych i cennych społecznie postaw. Zbiórki żywności uświadamiają, iż w naszym społeczeństwie żyją osoby, które mają trudności z zaspokojeniem elementarnych potrzeb bytowych, które bez pomocy innych osób nie potrafią samodzielnie funkcjonować i którym bezwzględnie należy pomagać.  Fundacja prowadzi systematyczne zbiórki odzieży, zabawek i innych materiałów do terapii wśród uczniów płockich szkół, jak również bierze udział w świątecznej zbiórce żywności, organizowanej we współpracy z Bankiem Żywności w Płocku.

4. 1% podatku

Fundacja Panaceum od 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, co wiąże się z możliwością pozyskiwania środków finansowych pochodzących z przekazanego przez podatnika 1% podatku.  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - 1% podatku, przekazują organizacjom pożytku publicznego urzędy skarbowe na wniosek podatnika. W tym celu podatnicy wypełniają odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Fundacji Panaceum przekazuje urząd skarbowy. Przekazane przez podatników środki pochodzące z ich 1% są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.

5.    udział w konkursach ofert na realizację zadań zleconych

Fundacja Panaceum pozyskuje środki finansowe corocznie biorąc udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań zleconych przez instytucje państwowe, samorządowe, przygotowując różnego typu projekty. Za środki finansowe uzyskane z dofinansowania w ramach konkursów ofert Fundacja realizuje wiele programów i projektów wspierających rozwój i rehabilitację leczniczą oraz społeczną osób niepełnosprawnych, jak również pomaga osobom najbardziej potrzebującym, m.in. zakupuje  sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych, organizuje turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i wyjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz wiele innych imprez integracyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

 

Dotychczasowa działalność Fundacji pokazała trafność przyjętych przez Zarząd Fundacji kierunków działalności, o czym świadczy ogromne zapotrzebowanie podopiecznych Fundacji. Realizowanie tak szeroko zakrojonych działań wymaga od Rady, Zarządu i wolontariuszy Fundacji Panaceum dużego zaangażowania w pracę społeczną, ale również zaufania społecznego. Wszelkie podejmowane przez Fundację działania są uczciwe i transparentne. Świadczy o tym m.in. nadanie Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego, uzyskiwanie dofinansowania na realizację projektów w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez różne instytucje państwowe i samorządowe, jak również wydanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych. Świadectwem na wysoką jakość pracy Fundacji jest również zdobycie wielu nagród i wyróżnień, m.in. w konkursie "Godni Naśladowania". 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902