Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 141 osób, 
wczoraj: 35 osób, 
dzisiaj: 106 osób 

 
Dzisiaj jest
Piątek
12 sierpnia 2022 r.

Godzina
  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

 

Regulamin działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Terapeutycznego

prowadzonej przez Fundację Panaceum

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.         Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Terapeutycznego, zwana dalej „Wypożyczalnią” funkcjonuje w ramach  statutowej działalności Fundacji Panaceum.

2.         Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

3.         Wypożyczalnia realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

1)      nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego (zwanego dalej Sprzętem) w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji i terapii,

2)      konserwację i naprawę sprzętu, o którym mowa wyżej,

3)      udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w nabywaniu nowego sprzętu, a w szczególności w wypełnieniu wniosków i uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie,

4)      współpracę z  jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,  w szczególności domami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi w zakresie wypożyczania sprzętu tym jednostkom i organizacjom.

4.       Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego jakim dysponuje Wypożyczalnia określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej  i w siedzibie Fundacji Panaceum.

5.         Za bieżące funkcjonowanie wypożyczalni i nadzór nad jej działalnością odpowiedzialny jest Sekretarz Zarządu Fundacji Panaceum zwany dalej Sekretarzem.

 

 

Rozdział II

Zasady wypożyczenia sprzętu

 

1.         Z wypożyczalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które:

1)      posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności i dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu,

2)      oczekują na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, tj. gdy utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb w zakresie korzystania ze sprzętu, ale dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu,

2.         Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu składa pisemny wniosek na formularzu, do którego dołącza dokumenty, o których mowa w ust 1

3.         Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Panaceum lub u Sekretarza i jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.         Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć do Sekretarza, który dokona jego zaewidencjonowania z rejestracją daty jego wpływu.

5.         Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje Sekretarz na podstawie wniosku o którym mowa w ust. 2 oraz załączonej dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosek.

6.         W przypadku uwzględnienia wniosku Sekretarz ustala z wnioskodawcą termin podpisania umowy użyczenia.

7.         Sekretarz odmówi wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:

a)      nieudokumentowano niepełnosprawności zgodnie z ust. 1 Regulaminu lub złożono niewłaściwie wypełniony wniosku,

b)      wnioskodawca korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił,

c)       wnioskodawca nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia.

8.         Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Fundacją Panaceum (zwaną dalej Fundacją) a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia (zwaną dalej Wypożyczającym), która określa szczegółowe warunki wypożyczenia sprzętu.

9.         W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Fundacji Wypożyczający zobowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości  10-ciu % wartości sprzętu, ustalonego na podstawie wyceny sprzętu obowiązującej na dany rok kalendarzowy.

10.     Wypożyczalnia dopuszcza możliwość zmniejszenia wysokości kaucji na wniosek Wypożyczającego w przypadku stwierdzenia rzeczywistej trudnej sytuacji materialnej Wypożyczającego wykluczającej możliwość dokonania wpłaty kaucji w wysokości wskazanej w ust 9. Wysokość kaucji określa w każdym przypadku umowa użyczenia.

11.     Kaucja, o której mowa w ust. 9 jest zwracana po zakończeniu umowy użyczenia i zwrocie przez Wypożyczającego sprzętu – bez uszkodzeń.

12.     Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po uprzednim umówieniu terminu z Sekretarzem oraz po podpisaniu umowy użyczenia i okazaniu dowodu uiszczenia kaucji oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Wypożyczającego (dowód osobisty lub prawo jazdy). W przypadku, gdy Wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, upoważnia korzystając z przygotowanego druku, trzecią osobę reprezentującą go w chwili podpisywania umowy. Osoba upoważniona winna posiadać dokument tożsamości.

13.     Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy.

14.     W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający zawiadamia Sekretarza w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż siedem dni przed upływem okresu określonego w umowie użyczenia, na który sprzęt został wypożyczony. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy. Ostateczny okres wypożyczenia jest ustalany indywidualnie przez Sekretarza i określony w umowie. 

15.     Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie 7 dni licząc od daty upływu okresu określonego w umowie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu Wypożyczalnia może odebrać sprzęt, a nadto może zatrzymać wpłaconą kaucję. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wypożyczającego.

16.     Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Sekretarza poprzez zawarcie nowej umowy.

 

 

Rozdział III

Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt.

 

1.       Po zakończeniu użyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym.

2.       Wypożyczający odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych.

3.       W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użyczenia, wpłacona kaucja podlega zarachowaniu na poczet kosztów naprawy bądź zakupu sprzętu. W przypadku, gdy kwota kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów naprawy bądź zakupu sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

4.       Sekretarzowi przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Wypożyczającego, oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu  bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody Sekretarza, Fundacja może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zwrotu sprzętu. W przypadku przekazania sprzętu bez zgody Sekretarza osobie trzeciej wpłacona kaucja ulega zatrzymaniu na poczet zakupu nowego sprzętu do wypożyczalni.

5.       Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

 

Rozdział IV

Zasady ewidencjonowania sprzętu

 

1.       Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się imię i nazwisko wypożyczającego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu, podpis przedstawiciela Wypożyczalni.

2.       Poza dokumentacją, o której mowa w ust 1. prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: nazwa i nr katalogowy sprzętu; datę udostępnienia i zwrotu sprzętu; imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego, uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu, sposób zabezpieczenia, podpisy przedstawicieli Wypożyczalni i Wypożyczającego.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

1.       Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.

2.       Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.

3.       W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Prezes Zarządu Fundacji Panaceum.

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902